Tuesday, June 24, 2008

அதிகாரம் 4 - பாடல்கள் 1 முதல் 5 வரை

1. º¢ÈôÒõ ¦ºøÅÓõ ¾Õ¸¢ýÈ

¦ºõ¨Á Á¢ì¸ «Èõ§À¡Ä

þÈôÀ¢ø ¦ÀÕ¨Á ®¸¢ýÈ

þ¨½Â¢ø ¬ì¸õ §ÅÚû§¾¡?


2. «Èò¨¾ô §À¡üÈ¢î ¦ºö¾¢Î¸

¬ì¸õ ¦ÀÕÌõ ¦Áý§ÁÖõ

ÁÈô§À¡õ «¾¨É ¿¡¦ÁÉ¢§Ä¡

ÁñÊÎõ Å¡úÅ¢ø Àħ¸Î


3. þÂÖõ §¿Ãõ ±øÄ¡Óõ

þÂÖõ Ũ¸Â¢ø ±øÄ¡Óõ

ÓÂø§Å¡õ ±ýÚõ «Èõ¾ý¨É

ÓÊ¡ ¦¾ýÚ ¦º¡øÄ¡Áø


4. ¯ûÇò ¾Ø쨸 ¿£ì¸¢Î¸

¯ñ¨Á¢ø «Ð§Å «ÈÁ¡Ìõ

¦ÅûÇõ §À¡Ä ¬÷ôÀ¡¢ìÌõ

§Å¦ÈÐõ §¿¡¢Â º£¡¢Ä¾¡õ


5. À¢È÷¿Äõ ¸ñÎ ¦À¡Ú측¨Á

À¢È÷ÅÇõ ¸ñΠŢÕõÀ¢Î¾ø

À¢È÷ÁÉõ ÐýÒÈô §Àº¢Î¾ø

¦ÀÕﺢÉõ «¸üÈø «ÈÁ¡Ìõ

No comments: